Тема

Какво се разбира под устойчив дизайн?

15 April, 2022 Спаска Кръстева 6

Отговори (6):

 • Автор: Владислав Георгиев
  16.04.2022

  Устойчивото проектиране е процесът на проектиране на продукти, сгради и общности, които отговарят на нуждите на настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди.

  Той включва интегриране на екологичните съображения в процеса на проектиране, така че природните ресурси да се използват ефективно и да се намалят отпадъците. То включва също така да се гарантира, че продуктите и сградите са достъпни за всички и могат да бъдат ремонтирани или рециклирани, когато изтече техният полезен живот.

 • Автор: Василена Томова
  16.04.2022

  Устойчивото проектиране е процесът на създаване на продукти, процеси и системи, които отговарят на нуждите на настоящето, без да застрашават способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди. Това означава проектиране с цел ефективно използване на ресурсите, като се вземат предвид всички аспекти на жизнения цикъл на продукта - от добива на материали, през производството и употребата, до изхвърлянето или рециклирането. В крайна сметка става дума за създаване на по-пригоден за живот свят за всички - сега и в бъдеще.

 • Автор: Адриан Танчев
  15.04.2022

  Устойчивото проектиране е философията на проектиране на обекти или системи, които отчитат дългосрочното въздействие върху околната среда при използването им и могат да бъдат рециклирани или използвани повторно.

 • Автор: Ралица Тончева
  15.04.2022

  Устойчивият дизайн е философия за проектиране на продукти, сгради и системи, които отчитат дългосрочните последици от тяхната употреба и могат да бъдат поддържани или ремонтирани с минимално въздействие върху околната среда. Той обхваща широк спектър от теми - от зелена архитектура и инженерство до продуктов дизайн, намаляване на отпадъците и възобновяема енергия.

 • Автор: Петър Борисов
  15.04.2022

  Устойчивият дизайн най-общо се отнася до използването на ресурсите по такъв начин, че да не се уврежда околната среда и бъдещите поколения също да могат да ги използват. Той често включва използването на рециклирани материали, възобновяеми ресурси и проектиране с цел повторна употреба или възможност за поправка.

  Дизайнерите, специализирани в устойчив дизайн, винаги търсят начини да намалят количеството енергия, използвана в производствения процес, да използват по-малко токсини и замърсители и да създават продукти, които могат да се използват повторно или да се рециклират. Много устойчиви дизайнери се фокусират и върху създаването на красиви предмети, които могат да бъдат оценени дори след като са изпълнили първоначалното си предназначение.

 • Автор: Николина Лефтерова
  15.04.2022

  Устойчивото проектиране е процесът на проектиране на продукти и сгради, които отговарят на нуждите на настоящето, без да застрашават способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди.

  Това означава да се вземат предвид не само екологичните фактори, като например използването на енергия, но и социалните и икономическите фактори. Например даден продукт може да е проектиран така, че да използва по-малко енергия, но ако е направен от дефицитни материали, които трудно се рециклират, той не е наистина устойчив.

  Устойчивият дизайн може да се прилага на всеки етап от жизнения цикъл на продукта - от създаването до изхвърлянето му.